Novi Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br0j 74/14 i 70/97) Skupština “Društva Kustošijanaca”, održana 16.3.2018. godine donijela je

STATUT Društva Kustošijanaca

I OSNOVNE UDREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu. sjedištu i području djelovanja udruge;

 •  o zastupanju;
 • o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi;
 • uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva i
 • pravima obvezama i stegovnoj odgovornosti članova,
 • načinu vođenja popisa članova;
 • o tijelima udruge, njihovom sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima,
 • načinu odlučivanja i trajanja mandata;
 • načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata;
 • izboru i opozivu likvidatora
 • prestanku postojanja Udruge;
 • o imovini načinu stjecanja i raspolaganja imovinom;
 • postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge;
 • o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te;
 • o drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je:  Društvo Kustošijanaca.

Članak 3.

Sjedište  Udruge je:  Ilica 259, Zagreb.

Članak 4.

Društvo Kustošijanaca je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

Društvo Kustošijanaca je neprofitna pravna osoba.

Članak 5.

Udruga ima znak. Znak udruge su dimnjaci ciglane. Udruga ima pečat. Pečat je okruglog oblika sa slikom dimnjaka ciglane i tekstom:

Društvo Kustošijanaca

Članak 6.

Udrugu zastupaju predsjednik i dopredsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

II CILJEVI I DJELATNUSTI UDRUGE

Članak 7.

Udruga je osnovana kao nestranačka s osnovnim ciljem očuvanja tradicijskih vrijednosti Kustošije.

Članak 8.

Djelatnosti udruge su:

 • – Skupljanje povijesne građe o Kustošiji,
 • – Njegovanje sportske tradicije Kustošije.
 • – Suradnja s kulturnim i sportskim udrugama Kustošije,
 • – Organizacija kulturnih i sportskih manifestacija.

Članak 9.

Djelovanje Udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene statutom,

Pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, neposredno svakog Ponedjeljka od 19-21h u prostorijama Društva Kustošijanaca

 • Putem medija
 • Drugi prikladan način.

III ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Članom udruge Društvo K1ustošijanaca može postati svaki građanin rođen u Zagrebu, ili živi u Hrvatskoj, ili se osjeća  vezu s Kustošijom te prihvaća Statut Društva Kustošijanaca.

Članak 11

Članom udruge postaje se upisom u Popis članova koji vidi tajnik Udruge. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o:

 • osobnom imenu (nazivu) člana
 • OIB-u
 • Datumu rođenja
 • Datumu pristupanja udruzi
 • Kategoriji članstva
 • Datumu prestanka članstva u udruzi
 • Adresa
 • Tel/Mob
 • Email adresa
 • Zanimanje

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 12.

Predsjedništvo utvrđuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

Članak 13.

Članstvo može biti:

 • – redovito
 • – počasno i
 • – podupirače

Članak 14.

Redovitim članom smatra se svaki aktivni član udruge, koji svojim radom doprinosi ostvarivanju ciljeva i zadaća udruge.

Članak 15.

Podupirućim članom smatra se svaki građanin koji svojom aktivnošću i materijalnim doprinosom pridonosi ostvarivanju programskih zadaća udruge.

Članak 16.

Počasnim članom može postati svaki građanin koji ima izuzetne zasluge u ostvarivanju temeljnih ciljeva udruge.  Počasnim članom postaje se temeljem odluke Skupštine.

Članak 17.

Članovima udruge izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Predsjedništvo posebnom odlukom.

Članak 18.

Prava i obveze članova su:

 • – bavljenje aktivnostima Udruge
 • – sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge
 • – čuvanje i podizanje ugleda Udruge
 • – čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza.
 • – plaćanje članarine

Članak 19.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • – dragovoljnim istupom,
 • – neplaćanjem članarine,
 • – isključenjem.

Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo. Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini čija je odluka o  isključenju konačna.

Članak 20.

Udruga se može udružiti s ostalim sličnim udrugama. Odluku o tome donosi Skupština.

IV RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 21.

Za rješavanje sporova i sukoba interesa nadležna je Skupština.

V TIJELA UDRUGE

Članak 22.

Tijela udruge su:

 • – Skupština
 • – Predsjednik
 • – Dopredsjednik
 • – Predsjedništvo
 • – Nadzorni odbor
 • – Sud Časti
 • – Tajnik

SKUPŠTINA

Članak 23.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi  članovi udruge.

Članak 24.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Skupština zasjeda najmanje jednom u tijeku godine. Izborna skupština održava se svake četiri godine.

Skupštinu saziva Predsjedništvo Društva Kustošijanaca na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova udruge ili Nadzorni odbor udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red  sjednice.

Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Skupštine u ruku od 15 dana ad dana zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvati će je predlagatelj (Odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak  25.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu Udruge saziva posljednja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova Udruge, koji su upisani u Popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak  26.

Skupštini predsjedava predsjednik udruge a u njegovoj odsutnosti zamjenjuje ga dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi udruge.

Članak 27.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi  većinom glasova nazočnih članova. ako Statutom nije određena posebna većina

Članak 28.

Skupština udruge:

 • – Utvrđuje politiku razvitka udruge;
 • – Donosi i mijenja Statut udruge;
 • – Donosi financijski plan i završni  račun;
 • – Donosi i mijenja Program rada;
 • – Donosi druge akte i odluke važne za rad udruge;
 • – Bira i razrješuje dužnosti Predsjednika  i Dopredsjednika udruge;
 • – Bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda časti
 • – Razmatra i usvaja izvješća o  radu udruge;
 • – Daje smjernice za rad udruge;
 • – Osniva i imenuje  odbore komisije i slična tijela prema potrebi te  im utvrđuje zadatke;
 • – Odlučuje  o žalbama članova protiv odluka Suda časti;
 • – Odlučuje o  prestanku rada udruge;
 • – Obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK

Članak 29.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 30.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,
 • saziva Skupštinu Udruge,
 • rukovodi radom Skupštine Udruge,
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama skupštine
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća                       
 • utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i  prihvaćanje,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga
 • obavlja i druge poslove predviđene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Udruge.


Članak 31.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge. Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

DOPREDSJEDNIK

Članak 32.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 33.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo udruge.

Članak 34.

Predsjedništvo čine: predsjednik, dopredsjednik, tajnik i predsjednik svake sekcije, ukupno  devet osoba.

Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo.

Članak 35.

Predsjedništvo;

 • – bira i imenuje blagajnika udruge;
 • – saziva Skupštinu udruge;
 • – utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže programa rada, koji se podnose Skupštini na razmatranje i  prihvaćanje;
 • – saziva Skupštinu udruge;
 • – utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže programa rada, koji se podnose Skupštini na razmatranje i  prihvaćanje;
 • – brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine udruge;
 • – upravlja imovinom udruge;
 • – podnosi izvješća o radu Skupštini udruge;
 • – imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te  im određuje zadatke;
 • – obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima udruge.

Članak 36.

Sjednicu Predsjedništva saziva Predsjednik udruge.

Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova svih članova Predsjedništva. Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, a mora se održati najmanje jednom u tri mjeseca.

Članak 37.

Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini.

Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine.

Članak 38.

Udruga je ustrojena od sekcija:

 • – Sekcije za kulturu, 
 • – Sekcije za sport,
 • – Sekcije za promicanje obiteljskih vrijednosti
 • – Sekcije za ekologiju
 • – Sekcije za sakupljanje povijesne građe
 • -Sekcija vinara

Sekcije nemaju status pravne osobe.

Članak 39.

Predsjedništvo može prema potrebi osnovati novu sekciju, ili ukinutu staru, pri čemu je novi predsjednik sekcije automatski privremeni član Predsjedništva.

Status stalnog člana Predsjedništva potvrđuje se na prvoj Izbornoj Skupštini.

Članak 40.

Predsjedništvo može, standardnim postupkom, izglasati nepovjerenje pojedinom Predsjedniku  Sekcije, te  izabrati novog privremenog Predsjednika sekcije.

Status stalnog člana Predsjedništva potvrđuje se na prvoj Izbornoj Skupštini.

NADZORNI ODBOR

Članak 41.

Nadzorni odbor udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom.

O  svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu udruge i tijelo čiji je rad nadziran.

Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost udruge u skladu s zakonom, Statutom i drugim aktima udruge.

Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje udruge.

Članak 42.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.

Nadzorni odbor donosi  odluke većinom glasova članova nadzornog odbora.

SUD ČASTI

Članak 43.

Članovi udruge stegovno odgovaraju za provedbu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima udruge.

Stegovni postupak provodi Sud Časti, sastavljen od tri člana, koje bira i opoziva Skupština.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Predsjedništvo, Nadzorni odbor ili 1/10 članova Skupštine.

Mandat  članova stegovne komisije traje 4 godine traje 4 godine.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

 • – opomena;
 • – razrješenje obavljanja dužnosti u tijelima udruge;.
 • – isključenje iz udruge.

Odluke se donose većinom glasova Suda Časti.

Članak 44.

Protiv  odluke Suda Časti može  se,  u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini.

Skupština je dužna Žalbu riješiti na svom prvom redovnom zasjedanju.

Članak 45.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja  udruge Skupština ili Predsjedništvo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

TAJNIK UDRUGE

Članak 46.

Tajnika udruge bira i imenuje Skupština  na mandat od 4 godine za obavljanje stručnih i administrativnih poslova u udruzi.

Tajnik udruge vodi Registar članova, i član je predsjedništva.

VI IMOVINA UDRUGE I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 47.

Imovinu udruge čine:

 • – novčana sredstva;
 • – pokretne stvari;
 • – nekretnine, te
 • – prava i obveze udruge.

Članak 48.

Stjecanje imovine

 • – od članarine;
 • – dobrovoljnih priloga i darova;
 • – dotacija iz proračuna;
 • – iz drugih izvora u skladu s zakonom.

Članak 49.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih statutom udruge, a u skladu sa zakonom.

Izvješće o materijalnom-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VII FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 50.

Financijsko poslovanje udruge vodi se u skladu sa zakonom i drugim propisima o materijalno financijskom poslovanju.

Članak 51.

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi udruge i članovi njenih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.

Nad udrugom se može povesti stečaj sukladno zakonom.

Članak 52.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama, odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti.

VII PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak  53.

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine ili  u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada udruge imovina će pripasti Poglavarstvu grada Zagreba.

 U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine udruge.

Članak  54.

Likvidatora Udruge imenuje i opoziva Skupština. Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra Udruga.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE  ODREDBE

Članak 55.

Statut donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedene rasprave.

Članak 56.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata daje Predsjedništvo Udruge.

Članak 57.

Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu     16.03.201